Stipendiestadga

STIFTELSEN FÖR FINLANDSSVENSK GYMNASTIK sr

STIPENDIESTADGA

Denna stipendiestadga innehåller riktlinjer för hur Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik r.s. delar ut understöd och stipendier ur de fonder och medel, som stiftelsen disponerar.

Stadgan är godkänd av stiftelsens styrelse 30.9.2020.

FSG-fondens stadgar föreligger som ett skilt dokument (1.1.1995).

1. Vem kan söka om stipendier och understöd

Understöd kan ansökas av:

  • Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f. (FSG)
  • Enskilda medlemsföreningar i FSG eller flera gymnastikföreningar tillsammans
  • Enskilda gymnaster (med särskild motivering)

2. Understöd kan ansökas för följande ändamål

I enlighet med stiftelsens stadgar understöd verksamhet som stöder finlandssvensk gymnastik:

A. Projektunderstöd t.ex.

–  projekt för att utveckla föreningen

–  anställa tränare för blivande elitgymnaster

– större investeringar (t.ex. för nya utrymmen)

– större marknadsföringsjippon

B. Utbildnings-, läger och resestipendier t.ex.

– deltagaravgifter för kompetenshöjande kurser för tränare eller gymnaster

– resekostnader för tävlingar

– läger, deltagaravgifter och resekostnader

C. Speciella evenemang t.ex.

– FSG-festivalen

– Gymnaestrada

– Större föreningsevenemang

D. Särskilda understöd:

– administrativt arbete i föreningen (Babas fond)

– speciella årsteman enligt skilda beslut i stiftselsen styrelse

Understöd delas inte ut för:

– föreningarnas normala, löpande verksamhet

– hyror

– historiker

– FSG:s grundutbildning

Stiftelsens styrelse kan även besluta att vissa år prioritera ansökningar för något förutbestämt  och speciellt ändamål. Om detta informeras på förhand.

3. NÄR och HUR ansöker man:

Ansökningarna skall lämnas inom februari månad.

Ansökningen görs via nätet på särskild blankett (se https://stiftelsenfisvegymnastik.idrott.fi/understod/.

Man kan inte ansöka om understöd retroaktivt (t.ex. evenemang som redan ägt rum).

4. Hur fattas BESLUTEN om understöd

Stiftelsens styrelse tillsätter årligen en stipendiekommitté på tre personer, som går igenom ansökningarna och sammanställer ett förslag som styrelsen behandlar och godkänner.

Beslut om ansökningarna meddelas de sökande senast inom april månad.

5. Medel som delas ut som understöd och stipendier

Det årliga maximalt möjliga stipendiebeloppet räknas ut enligt följande modell:

Placeringarnas totala avkastning (värdeförändring + direktavkastning) justerat med det operativa resultatet för föregående verksamhetsår. Med operativt resultat menas resultatet exklusive stipendier och placeringsintäkter. Eventuella större grundreparationer av Solvallahemmet noteras ej i kalkylen av resultatet. Stipendiebeloppet är maximalt 50 % av det föregående 3 års genomsnittligt resultat räknat ut på ovannämnda sätt. Det slutliga stipendiebeloppet fastställs årligen i samband med stiftelsens budgetbehandling. Ifall man det föregående året betalat ut mindre än vad man kunde ha gjort, så kan beloppet användas nästa år.

6. Fastställande och revidering av stipendiestadgan

Stipendiestadgan fastställs av stiftelsens styrelsen.

Stpendiestadgan kan revideras efter behov på intitiativ av stipendiekommittén.

Stipendiestadgan är fastställd av stiftelsens styrelse 30.9.2020